Аймаг, орон нутгаас монголын их дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид 2013 онд оюутан элсүүлэх журам

С.Отгон