2023 оны 03 сарын 29 өдөр
Иргэнийхээ регистрийг дэлгэсэн төр ямар хариуцлага хүлээх вэ?

Иргэнийхээ регистрийг дэлгэсэн төр ямар хариуцлага хүлээх вэ?

хувийн мэдээллийг нь ашигласан бол хуулийн этгээдийг таван сая, хувь хүнийг 500 мянган төгрөгөөр торгох хуулийн зохицуулалттай. Хувийн мэдээллийг яам ил гаргасан бол сайд юм уу Төрийн нарийн бичгийн даргын түвшинд яригдана.