Үндэсний аудитын газраас 2018 онд УИХ-аар баталсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д багтсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт ямар байгаад аудит хийж тайланг нь олон нийтэд нээлттэй болгосон байна. Аудитын дүнгээр 2019 онд хийж хэрэгжүүлж дуусгах ёстой байсан зорилт, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй буюу 76.9 хувийн биелэлттэй байгааг танилцуулжээ.

2018 онд Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Засгийн газрын хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг Их хурлаас баталсан. Харин Засгийн газар үүнийг хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээсэн юм.

 

 

 

Үндсэн чиглэлд Макро эдийн засгийн бодлого, Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих салбаруудын бодлого, Бүс нутаг, хөдөөгийн хөгжил, байгаль орчны бодлого, Хүний хөгжил, нийгмийг хөгжүүлэх бодлого, Засаглал, эрх зүйн шинэчлэл, гадаад бодлого, батлан хамгаалах салбарын бодлого гэсэн таван бодлого, 20 зорилтын хүрээнд 135 арга хэмжээг төрийн захиргааны 22 төв байгууллага, агентлаг хэрэгжүүлэхээр баталсан байдаг. Тэгвэл санхүүжилтийн хувьд улсын төсвийн 899.7 тэрбум, гадаад эх үүсвэрийн 2.3 их наяд, хувийн хэвшлийн 4.8 их наяд, Хөгжлийн банкны санхүүжилт болон тусгай сан, бусад эх үүсвэрийн 649.1 тэрбум нийт 8.7 их наяд төгрөгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс  6.1 их наяд буюу нийт төлөвлөсөн хөрөнгийн 70.3 хувийг зарцуулсан дүгнэлт гарчээ.

 

2019 онд хүлээсэн ямар үүрэг даалгаврыг аль байгууллага хэрэгжүүлээгүй байгаа болон эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг дараах мэдээллээр хүргэж байна.

 

Б.Төгс

Эх сурвалж: "Зууны мэдээ" сонин