Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн олголтын ирэх сарын хуваарийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас танилцууллаа.

Тус хуваарь ёсоор хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг долоодугаар сарын 18-нд олгоно. Мөн асаргааны тэтгэмжийг долоодугаар сарын 08, 25-нд, онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмжийг 25-нд тус тус олгох юм байна.

Түүнчлэн хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний мөнгийг долоодугаар сарын 08-нд өгөх хуваарь гарчээ.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

 • Асаргааны тэтгэмж
 •  Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж
 • Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлт
 • Алдар цолтон, ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж
 • Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 
 • Эцэг эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж
 • Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний мөнгө
 • Насны хишиг
 • Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламжийг олгоно.