Нүүрнийхээ нэг талыг будсан болон будаагүй бол ингэж харагдахаар байна.