Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Америкийн нутгаар болсон гамшигийн үеэр үүдэлтэй газрын нуралтын сонирхолтой фото түүврийг хүргэж байна.