Нийслэлийн Засаг даргыг томилох хуралдаанд АН-ын бүлгийн зүгээс хоёр цагийн завсарлага хүссэн боловч хурал даргалагч асуудлыг хурдан явуулах нь зүйтэй гэж үзэн тус бүлэгт нэг цагийн завсарлага өглөө. Ийнхүү хуралдаа өнөөдөр гуравдахь удаагаа завсарлаж байна.