Азгүйтэл үүгээр дуусаг гэмээр бүтэлгүйтлүүд их байдаг ажээ.