Үндэсний статистикийн хорооноос өрхийн орлого, зарлагын энэ оны эхний дөрвөн сарын мэдээллийг өнөөдөр танилцууллаа. 

2023 оны нэгдүгээр улирлын дүнгээр өрхийн сарын дундаж нийт орлого 1.9 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 101.1 (5.7%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 39.9 (2.2%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ.

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит нийт орлого буюу үнийн нөлөөллийг арилгасан хэмжээ энэ оны нэгдүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 47.5 (3.9%) мянган төгрөгөөр буурсан байна.

Харин өмнөх улирлаас 13.5 (1.2%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ.

Бодит нийт орлогын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 3.9 хувиар буурахад тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодит орлого 52.6 (15.9%) мянган төгрөгөөр буурсан нь гол нөлөө үзүүлснийг тайланд дурдав. 

Түүнчлэн өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 2023 оны нэгдүгээр улиралд 1.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 134.3 (8.2%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн аж.

Мөн энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар сард 500-900 мянган төгрөгийн мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын 59.2 хувийг тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого бүрдүүлж байгаа аж. 

зураг