ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, ГХЯ болон БОАЖЯ-тай хамтран комисс, ГХЯ болон БОАЖЯ-тай хамтран Тосон-Хулстайн шим мандлын нөөц Тосон-Хулстайн шим мандлын нөөц газрын батламж гардуулах ёслолын газрын батламж гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулжээ.

Тосон ажиллагааг зохион байгуулжээ. Тосон Хулстайн байгалийн нөөц газрыг өнгөрсөн Хулстайн байгалийн нөөц газрыг өнгөрсөн оны аравдугаар сард болсон ЮНЕСКО-оны аравдугаар сард болсон ЮНЕСКО-гийн “Хүн ба шим мандал хөтөлбөр”-гийн “Хүн ба шим мандал хөтөлбөр”-ийн Олон улсын зохицуулах зөвлөлийн ийн Олон улсын зохицуулах зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаанаар Шим мандлын 32 дугаар хуралдаанаар Шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд бүртгэн баталгаажуулсан юм. Манай бүртгэн баталгаажуулсан юм.

Манай улс 1990-2007 оны хооронд ЮНЕСКО-улс 1990-2007 оны хооронд ЮНЕСКО-гийн Шим мандлын нөөц газруудын гийн Шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд нийт зургаан газрыг дэлхийн сүлжээнд нийт зургаан газрыг бүртгүүлээд байсан бөгөөд үүнээс бүртгүүлээд байсан бөгөөд үүнээс хойш 13 жилийн дараа Тосон Хулстайн хойш 13 жилийн дараа Тосон Хулстайн байгалийн нөөц газрыг тус сүлжээнд нэмж байгалийн нөөц газрыг тус сүлжээнд нэмж бүртгүүлсэн нь энэ юм.

 

Тосон Хулстайн бүртгүүлсэн нь энэ юм. Тосон Хулстайн шим мандлын нөөц газар нь Монгол орны шим мандлын нөөц газар нь Монгол орны зүүн хойд хэсэгт оршиж Хэнтий аймгийн зүүн хойд хэсэгт оршиж Хэнтий аймгийн Баян-Овоо, Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Овоо, Норовлин, Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо Баянтүмэн, Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо сумын нутгийг хамардаг. Тус газар нь ойт сумын нутгийг хамардаг. Тус газар нь ойт болон тал хээрийн экосистемтэй, цагаан болон тал хээрийн экосистемтэй, цагаан зээр төллөх, идээшлэх, бэлчээрлэх гол зээр төллөх, идээшлэх, бэлчээрлэх гол нутаг бөгөөд нуур, тойром элбэгтэй нутаг бөгөөд нуур, тойром элбэгтэй учир усны шувууд зусах, өндөглөн үржих учир усны шувууд зусах, өндөглөн үржих таатай орчин болдог байна. Мөн монгол таатай орчин болдог байна. Мөн монгол тарвага, манжуурын номин, огодой зэрэг тарвага, манжуурын номин, огодой зэрэг төрөл зүйл энд олноор амьдардаг тул төрөл зүйл энд олноор амьдардаг тул эдгээр амьтад нь тухайн нутаг дэвсгэрийн эдгээр амьтад нь тухайн нутаг дэвсгэрийн экологи болон хөрсний үржил шимийг экологи болон хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ажээ. Тиймээс ЮНЕСКО-гийн Хүн ба ажээ. Тиймээс ЮНЕСКО-гийн Хүн ба шим мандал хөтөлбөрийн Олон улсын шим мандал хөтөлбөрийн Олон улсын зохицуулах зөвлөлөөс Тосон Хулстайн зохицуулах зөвлөлөөс Тосон Хулстайн байгалийн нөөц газрыг Монголд байгалийн нөөц газрыг Монголд төдийгүй дэлхийн хэмжээнд ихээхэн төдийгүй дэлхийн хэмжээнд ихээхэн ач холбогдолтой нутаг хэмээн үзэж тус ач холбогдолтой нутаг хэмээн үзэж тус сүлжээнд бүртгэсэн байна. Тус газрыг сүлжээнд бүртгэсэн байна. Тус газрыг шим мандлын нөөц газруудын сүлжээнд шим мандлын нөөц газруудын сүлжээнд бүртгүүлснээр тухайн нутгийг хамгаалах бүртгүүлснээр тухайн нутгийг хамгаалах асуудал олон улсын анхаарлын төвд орж, асуудал олон улсын анхаарлын төвд орж, улмаар байгаль хамгаалах чиглэлээр улмаар байгаль хамгаалах чиглэлээр дэлхийн хэмжээний өргөн хүрээнд дэлхийн хэмжээний өргөн хүрээнд ажиллах болон бүс нутаг, олон улсын ажиллах болон бүс нутаг, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжууд хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжууд бүрдэж буйгаараа онцлогтой юм. бүрдэж буйгаараа онцлогтой юм.