Тус Ажлын албанаас Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын төв, орон нутгийн албан хаагчдад зориулсан танхим, цахим хосолсон сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалт нь улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын хүн худалдаалах, бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэргийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүртгэлийн байгууллагын ажилтны оролцоо, гүйцэтгэх үүргийг таниулахад чиглэгдэж байна.