• Мерве Айдын өдөрт 3000 килокалор бүхий хоол иддэг.
 • 1
 • 2
 • Фатих Аван өдөрт 3500 килокалор бүхий хоол иддэг.
 • 3
 • 4
 • Нур Татар өдөрт 1500 килокалор бүхий хоол иддэг.
 • 5
 • 6
 • Мете Бинай өдөрт 3500 килокалор бүхий хоол иддэг.
 • 7
 • 8
 • Элиф Жале Ешильырмак өдөрт 3000 килокалор бүхий хоол иддэг
 • 9
 • 10

 • Бахри Танрыкулу өдөрт 3000 килокалор бүхий хоол иддэг
 • 11
 • 12