Норвегид нэгэн газар 50 метрийн тойрогтой газар сүрэг цаа буга олноороо үхсэн байхыг олжээ. Нийт 323 цаа буга үхсэн бөгөөд шалгалтаар хүчтэй аянгад цохиулсан гэсэн дүгнэлт гарчээ.