Төсөөлөл ба бодит байдал огт өөр гэдгийг бид интернет худалдаа, өөрийн хийсэн ажил гэх зэргээр  алхам тутамдаа мэдэрдэг. Тэдгээрээс заримыг нь гэрэл зургаар харьцуулан хүргэж байна.