Юм хөгжинөө гэж усан дээр явдаг тавцан хүртэл нисдэг болжээ