Хэт эмх цэгцтэй, төгс төгөлдөрт тэмүүлдэг хүмүүсийн бүтээлээс хүргэж байна.