Сонгуулийн автоматжуулсан системийг иж бүрдлийн хамт 21 аймаг, 9 дүүргийн 2198 хэсгийн санал авах байрын байршилд шалган туршиж байна. Энэ үйл явдлыг улс төрийн нам, эвсэл, олон нийтийн төлөөлөл ажиглаж, хэвлэл мэдээлэл нээлттэй сурвалжилж байна.