Тэжээмэл амьтдыг гэрт ганцааранг нь үлдээхэд  ийнхүү гэр бусниулдаг ажээ.