Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны хуваарийг дэлгэрэнгүйгээр танилцуулж байна.