Сззлийн үед интернет худалдаа их газар авсан. Анхааралтай л байхгүй бол ингэж хулхидуулав