Монгол улс хуулийн дагуу тодорхой тооны ажиллах хүчийг гадаадаас авдаг. Хэний үед гадаадаас авах ажиллах хүчийг түлхүү авдаг байв, хэний үед гадаадаас ажиллах хүч цөөн авч, дотоодын нөөц бололцоогоо дайчлахыг эрмэлздэг вэ гэдэг асуултанд дээрх хүснэгт хариулт өгөх биз.